KMA är ett vanligt begrepp inom byggbranschen och de tre bokstäverna står för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö – tre viktiga områden i alla projekt och på alla arbetsplatser.

K för Kvalitet

Det arbete som utförs och de produkter som tillverkas ska såklart uppfylla de krav som ställts vid beställning. För att kunna visa att ett projekt uppfyller alla krav behöver arbetet dokumenteras, exempelvis med hjälp av egenkontroller.

M för Miljö

Genom att arbeta för att minska utsläpp, hantera avfall korrekt och använda resurser på ett hållbart sätt, minimerar vi den negativa påverkan på miljön. Det gör vi när vi använder energieffektiva lösningar, väljer miljövänliga material och följer lagar och föreskrifter som rör miljöskydd.

A för Arbetsmiljö

En säker och trygg arbetsplats där medarbetarna trivs och mår bra är målet. Att identifiera och hantera risker, tillhandahålla lämplig skyddsutrustning och ergonomiska förhållanden samt främja en god arbetsmiljökultur är vägen dit.

När vi aktivt arbetar med KMA i projekten och på arbetsplatsen strävar vi efter att uppnå hög kvalitet i arbetet, minska negativ miljöpåverkan och säkerställa en god arbetsmiljö för alla inblandade. Win-win!
 

Så arbetar du med KMA

Utbilda

Det är viktigt att alla inblandade, från företagsledare till hantverkare och administratörer, har kunskap om och förstår vikten av KMA. Utbilda personalen och öka medvetenheten om KMA-frågor för att skapa en kultur genomsyrad av ansvar och hållbarhet.

Inför rutiner

Det är lätt att arbeta med KMA när det finns tydliga riktlinjer och inarbetade rutiner. Med Trinax Tid & Projekt och tillvalet KMA kan du skapa KMA-mallar med kopplade kontrollplaner, miljöplaner, arbetsmiljöplaner och egenkontroller – för återanvändning i alla dina projekt.

Följ upp och revidera

Se över era KMA-processer regelbundet för att identifiera eventuella avvikelser och problem. Att genomföra både interna och externa revisioner säkerställer att KMA-standarder efterlevs och kontinuerligt förbättras.

Samarbeta

Främja en holistisk KMA-approach genom att samarbeta med kunder, underleverantörer och andra intressenter. När ni involverar alla parter kan ni gemensamt arbeta mot samma mål och bidra till en mer hållbar byggbransch.

Gör det enkelt för dig

Dokumenten som ingår i en KMA-plan är inte alltid de enklaste att skapa. Därför har vi i samarbete med juristbyrån Freja Partner tagit fram ett paket med fler än hundra dokumentmallar för olika ändamål. Du får tillgång till kvalitetssäkrade dokument inom KMA, arbetsrätt, bolagsrätt, entreprenadjuridik och GDPR som alla hålls uppdaterade och är aktuella när nya lagkrav träder i kraft.

Läs mer om tillvalet Dokumentmallar

Arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, affärsjuridik, entreprenadjuridik, GDPR, hyres- och fastighetsrätt, KMA