Sponsringspolicy

Vår sponsring ska göra skillnad för människor på de orter där vi verkar och bidra till att området blir attraktivt att bo och leva i.

Trinax syn på sponsring

Trinax syn på sponsring är att det ska vara ett affärsmässigt samarbete till nytta för bägge parter.  Trinax vill med sin sponsring erhålla maximal exponering av sitt varumärke och företagsnamn. Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan. Exponeringen ska vara koncentrerad, tydlig och kraftfull.

Vår sponsring ska göra skillnad för människor på de orter där vi verkar och bidra till att området blir attraktivt att bo och leva i.

Syfte & mål

Trinax vill bidra till det goda samhället för våra anställda och kunder samt kontinuerligt arbeta för att stärka Trinax varumärke. Ett sätt att göra det är genom sponsring av aktiviteter kopplat till de tre områdena hälsa/välmående, kultur och kompetens. Sponsringen ska till största delen främja föreningslivet på de orter som vi är verksamma på.

Grundläggande principer för sponsring:

 • sponsra breda verksamheter där vi via föreningar, organisationer m fl når många människor
 • sponsra verksamheter som ryms inom områdena sport, kultur och miljö
 • sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan de olika huvudområdena
 • sponsra lokalt, d v s i första hand samarbeta med föreningar, organisationer m fl som bedriver sin verksamhet inom kommunerna Trinax är etablerade i
 • alltid skriva avtal med den sponsrade parten
 • se till att avtalen baseras på tydliga motprestationer

Trinax ska inte:

 • sponsra politiska eller religiösa organisationer
 • sponsra extrema eller riskfyllda verksamheter som kan väcka anstöt, uppfattas som oetiska eller generera badwill
 • sponsra verksamheter som strider mot våra värderingar, moral eller miljöhänsyn
 • sponsra enskilda personer
 • ägna sig åt passiv och rutinmässig bidragsgivning

Sponsringsavtalet

Ett avtal om sponsring ska innehålla följande punkter:

 • Parternas namn, adress och organisationsnummer
 • Kontaktpersoner
 • Syftet med sponsringen
 • Aktiviteten
 • Parternas åtagande
 • Vilken tid avtalet gäller
 • Former för uppsägning av avtalet

Ekonomisk ramar

Ledningen beslutar om sponsringsavtal som ska tecknas med ett innehåll av en summa som överstiger eller motsvarar ett prisbasbelopp. Avtal under ett prisbasbelopp beslutas av VD.

Årlig översyn av sponsring

Vid styrelsens första sammanträde för året presenteras en sammanställning av de sponsorsåtaganden som Trinax har haft föregående år. Här presenteras även planerade justeringar framåt.

Kontakta oss